عنوان:  بررسی اثر دمای خشک کن و غلظت محلول صمغ ورودی به خشک کن بر خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ فارسی
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: امینی راستابی جواد*,نصیرپور علی,کرامت جواد
 
 *دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مجمع: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
نوع مجمع:  سازمان ها و مراکز غیر دولتی