جواد امینی راستابی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان